ประกาศโรเงรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

https://drive.google.com/file/d/1Ik39p5Kzz6g_GPJvf5lcaPKYL3i3JSq_/view?usp=sharing 

 

Page_1.jpg

Page_2.jpg