ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

ด้วยวิธีประกวดราคาอะเล็กทรอนิกส์ (e-bldding)

CamScanner 11-11-2021 08.36_Page_1.jpg

 

CamScanner 11-11-2021 08.36_Page_2.jpg