งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

CAR รายงานผลการประเมิน ปีการศึกษา 2563 (สุพรรณบุรี) https://drive.google.com/file/d/1agVJJymZ6tw-mjllYGuZoKOprPC6LayV/view?usp=sharing

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สุพรรณบุรี) https://drive.google.com/file/d/1F-d1rHt9feE3d_Iw6HrfcUNudPWuv0xV/view?usp=sharing